Ceia feita, companhia desfeita.

Ceia feita, companhia desfeita.