A coisa mal feita rogo ou peita

A coisa mal feita, rogo ou peita.